Ordliste

Avdrag
Delvis betaling av en gjeld. Ved lån er avtale om tilbakebetaling i avdrag meget alminnelig. Også ved kjøp av fast eiendom og varer skjer betalingen gjerne i avdrag. I sistnevnte tilfelle kalles det for avdragshandel.

Avdragsfrihet
Avdragsfrihet er en avtale mellom långiver (banken) og låntaker (kunden) om at det i en periode ikke betales avdrag på lånet. Renter betales på vanlig måte.

Bank
Bank er et økonomisk foretak som har til hovedoppgave å motta og yte kreditt gjennom innlån og utlån. Norges bankvesen består av sentralbanken, Norges Bank, statsbanker og private banker, det vil si forretningsbanker og sparebanker.

Betalingsanmerkning
Betalingsanmerkning, registrering i sentralt register av manglende betaling. For privatpersoner kan slike opplysninger registreres først én måned etter at inkassobyrået har tatt rettslige skritt, og for næringsdrivende kan opplysningene registreres én måned etter at varsel om inndrivelse ved inkasso er sendt. Kredittopplysningsbyråene har ikke lov til å registrere omtvistede fordringer. Samtidig kan den manglende betalingen bli registrert i et sentralt register. Det er ni slike registre i Norge (2014). Hvis man er registrert i et av disse, kan det være umulig å få telefonabonnement, forsikring og lån. Dersom det skyldige beløp til slutt blir betalt, skal betalingsanmerkningen slettes umiddelbart.

Boliglån
Boliglån er først og fremst en betegnelse på lån som privatpersoner tar opp for å kjøpe seg bolig. Boliglån er langsiktige lån med pant i fast eiendom, som regel den boligen som er blitt finansiert ved hjelp av lånet

Bruttoinntekt
Bruttoinntekt er en skattepliktig persons inntekt uten fradrag av fradragsberettigede utgifter. Bruttoinntekten danner grunnlag for beregning av personinntekt.

Debitor
Debitor (også ofte kalt skyldner) er den som i et forpliktelsesforhold skylder noe. Det debitor skylder, vil ofte være penger, men kan også være en ting eller en tjeneste. Den debitor skylder noe til, kalles kreditor (eventuelt kravshaver eller fordringshaver

Effektiv rente
Effektiv rente er den oppgitte nominelle renten. Den effektive renten er høyere enn den nominelle av to hovedgrunner: Renter legges til oftere enn én gang per år. Låntaker vil da betale renters rente, i tillegg til den nominelle renten

Egenkapital
I følge boliglånsforskriften skal bankene ikke låne ut mer enn 85 prosent av kjøpesummen. Det betyr at en boligkjøper må ha minst 15 prosent egenkapital ved kjøp av bolig.

Fakturagebyr
Et gebyr eller en kostnad som belastes kunden ved fakturering av kjøpt vare eller tjeneste. Ofte kommer faktureringsgebyret som tillegg ved kredittkjøp, altså der kunden ikke betaler kontant ved levering

Fastrentelån
Fastrentelån er lån som løper med en fast, forhåndsbestemt rente over et avtalt tidsrom, kalt rentebindingstid. Fastrentelån til forbrukere benyttes oftest til boligfinansiering, vanligvis med 1, 3, 5 eller 10 år mellom hver renteregulering.

Finansieringsbevis
Finansieringsbevis er en skriftlig bekreftelse til en potensiell låntaker om hvor mye han/hun kan få låne. Det er basert på en forhåndsvurdering av hvor mye en person kan få innvilget i lån av banken som har utstedt beviset.

Finansieringsselskap
Finansieringsselskap er en kredittinstitusjon som hovedsakelig yter kortsiktige og mellomlange lån til næringslivet og privatpersoner.
Det er store ulikheter mellom de enkelte finansieringsselskapene både når det gjelder omfanget og arten av virksomheten. Det finnes spesialinstitutter for avbetaling, faktoring, leasing og betalingskort (kjøpekort). En rekke finansieringsselskaper driver samtidig to eller flere spesialiteter. Mange selskaper driver virksomhet som har en viss likhet med vanlig bankvirksomhet.
Finansieringsselskapene har ikke adgang til å ta imot innskudd fra en ubestemt krets av innskytere, slik som bankene. De finansieres ved innlån basert på individuelle lånekontrakter. Videre har de adgang til å finansiere sin virksomhet ved å utstede sertifikater og obligasjoner.

Finansieringsforetak
Samlebetegnelse for finansieringsselskaper og kredittforetak.

Finansinstitusjon
Samlebetegnelse for banker og finansieringsforetak.

Finansklagenemnda
Finansklagenemnda (FinKN) er et organ som behandler tvister mellom finansforetak (for eksempel banker) og kundene deres. Den er et bransjebasert, utenrettslig tvisteløsningsorgan.
Finansklagenemnda består av fem nemnder og et sekretariat. Saker som ikke løses i sekretariatet, kan kreves fremlagt for en av klagenemndene. Nemndene arbeider innenfor tjenesteområdene forsikring, bank, finans, verdipapirfond og inkasso. Finansklagenemnda er opprettet av avtalepartene i henhold til forsikringsavtaleloven § 20-1, finansavtaleloven § 4 og inkassoloven § 22. Finansklagenemnda finansieres av de tilsluttede finansselskapene.
Uttalelser i Finansklagenemnda er ikke bindende, men partene retter seg etter uttalelsene i de fleste tilfeller. Dersom et finansforetak ikke følger en nemndsavgjørelse det har fått mot seg, har selskapet i henhold til finansieringsvirksomhetsloven forpliktet seg til å dekke klagers rimelige og nødvendige kostnader ved eventuell etterfølgende domstolsbehandling av det samme rettslige temaet.
Administrerende direktør og leder for sekretariatet er Harald Sverdrup. Styreleder er Bernt Zakariassen.

Finansmegler
Finansmeglere arbeider med omsetning av verdipapirer, rådgivning vedrørende kjøp og salg av aksjer, obligasjoner, pantebrev og valuta. Finansmeglere handler med utenlandsk valuta for egen bedrift eller for kunder på kommisjonsbasis og foreslår transaksjoner for klienter eller bedriftsledelse.

Finansagenter/ Finansformidler
Med finansagent menes den som opptrer som representant for en norsk eller utenlandsk finansinstitusjon i forbindelse med salg av finansielle tjenester som gjelder innskudd, kreditt eller kausjon.

Flytende rente
Flytende rente på innskudd eller lån betyr at renten kan endres i løpet av avtaleperioden. Alternativet er et fastrentelån eller innskudd med fast rente som ofte også innebærer en fastsatt bindingstid.

Forbrukslån
Forbrukslån er en type lån der låntaker ikke stiller sikkerhet i eiendeler som for eksempel hus, hytte eller bil som pant. Kreditt knyttet til kredittkort og andre betalingskort regnes også som forbrukslån. Forbrukslån gis av banker og finansieringsselskaper.

Forfall
Forfall, forfallsdag eller forfallstid, er det tidspunkt da en fordring kan kreves oppfylt. Forfallsdagen kan være uttrykkelig fastsatt av partene selv eller den kan utledes av avtalen. I enkelte tilfeller har også loven selv bestemmelser om forfallsdag. Kjøpsloven av 13. mai

Forsinkelsesrente
Forsinkelsesrente er en rente som påløper ved for sen betaling.Forsinkelsesrenten løper fra forfallsdagen dersom denne er fastsatt i forveien, eksempelvis hvis to kontraktsparter har avtalt en betalingsdato.

Førstehjemslån
En form for boliglån som kun gis til låntakers første bolig, vanligvis begrenset til låntakere mellom 18 til 33 år.

Gjeldsbrev
Et gjeldsbrev er vanligvis et skriftlig og i det ytre selvstendig løfte om å betale penger. Selv om forpliktelsen ikke er formet som et løfte, men som en erkjennelse av å skylde penger, taler man om et gjeldsbrev.Et gjeldsbrev gir med andre ord uttrykk for det man i dagligtalen kaller for gjeld eller en gjeldsforpliktelse.

Gjeldsbrevlån
Et gjeldsbrev er et skriftlig dokument der debitor erklærer at han skylder kreditor penger. Eventuell sikkerhet etableres ved siden av lånedokumentet. Løpetiden for gjeldsbrevlån varierer mellom noen dager og mange år.

Gjeldsforsikring
En gruppelivsforsikring som dekker den enkeltes gjeld i en låneinstitusjon, for eksempel en bank.Ved dødsfall eller 100 % uførhet dekker gjeldsforsikringen restlånet. Forsikringen kan omfatte både låntager og ektefelle/samboer med hel eller delvis dekning for begge. Banken har avtale med forsikringsselskapet og tilbyr gjeldsforsikringen til sine lånekunder.Gjeldsforsikring ble innført i Norge 1983 og har fått stor utbredelse.

Gjeldsordning
En ordning som har som formål «å gi personer med alvorlige gjeldsproblemer en mulighet for å få kontroll over sin økonomi», jfr. lov om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven) av 17. juli 1992. Bakgrunnen for loven er den gjeldskrise som mange privatpersoner befant seg i mot slutten av 1980-årene. Reglene i konkursloven av 8. juni 1984 om gjeldsforhandling under ledelse av skifteretten er hovedsakelig aktuelle for næringsdrivende; en slik forhandling krever et stort og relativt kostbart apparat. Loven av 1992 gjelder bare for enkeltpersoner, og det er normalt en forutsetning at deres gjeld ikke er knyttet til egen næringsvirksomhet. Forhandling om gjeldsordning etter denne loven hører under namsmyndighetene; den foregår i enklere former og er stort sett gebyrfri.

Gjeldssanering
En avtalt eller rettslig fastsatt bortfall/reduksjon av gjeld. Inngår ofte som et element i en gjeldsordning, hvor privatpersoners gjeld som ikke er pantesikret blir sanert når skyldneren har betalt så mye som mulig av gjelden til kreditorene i en gjeldsordningsperiode, vanligvis på 5 år. For selskaper inngår gjeldssanering ofte som del av en underhånds- eller tvangsakkord.

Hovedlånetaker/Hovedsøker
Hovedsøker er den personen som inngår låneavtale med banken. Den som sender inn søknad blir automatisk hovedsøker.

Inkasso
Inndriving av forfalte pengekrav. Inkasso foretas direkte av fordringshaver eller ved hjelp av en inkassator (for eksempel et inkassoforetak) som kreditor gir fullmakt. Ervervsmessig inkassovirksomhet kan bare foretas av person med inkassobevilling fra Finanstilsynet, eller foretak der den ansvarlige leder har inkassobevilling. Inkassovirksomhet kan også foretas i medhold av advokatbevilling.

Inkassokrav / Inkassosak / Inkassovarsel
Inkassokrav betyr å kreve inn penger fra kunders ubetalte regninger. Inkassokrav kan foretas av den opprinnelige selgeren, eller et inkassobyrå. Inkassokravo betyr altså at man innkrever penger fra kunder for de regninger som ikke er betalt. Regler ved inkassokrav bestemmes av inkassoloven.

Innfrielse av lån
Å innfri et lån vil si at du nedbetaler et eksisterende lån og frigjør deg fra videre forpliktelser. Ved å innfri hele lånet avslutter du gjelden.

Kausjon – garanti
Kausjon er en avtale mellom långiver (kreditor) og kausjonist om at kausjonisten stiller seg ansvarlig for et lån ved siden av låntager (debitor).

Kausjonist
Ansvarlig for hele eller deler av lånet til hovedlånetaker hvis hovedlånetaker misligholder lånet sitt.

Kreditor
Kreditor (også kalt fordringshaver eller kravshaver) er en som har krav på en ytelse. Ytelsen kreditor har krav på er gjerne et pengebeløp, men kan også være varer og tjenester. Den kreditor har krav på noe fra, kalles debitor.

Kreditt
Kreditt, økonomisk tillit som gjør at man kan få lån eller kjøpt varer uten å betale straks. I vanlig språkbruk anvendes ordet kreditt også i betydningen betalingshenstand for varer, arbeidsytelser og liknende som kreditor har levert, i motsetning til pengelån.

Kredittrisiko
Kredittrisikoen, det vil si risikoen for at låntakerne ikke klarer å betale renter og avdrag på sine lån. Når dette er tilfellet, får ikke banken sine renteinntekter

Kredittsjekk
Kredittsjekk er en kontroll av økonomien til en person eller en bedrift. Det er vanlig å foreta en kredittsjekk ved kjøp på avbetaling, alle typer lån og diverse abonnementer som innebærer et kredittelement

Kredittvurdering
Kredittvurderingen i Personmarkedet baserer seg på tre hovedprinsipper;
Betalingsvilje/ kredittscore
Scoresystemet angir kundens betalingsvilje ut fra forutbestemte parametere.
Betalingsevne/ likviditet
Kundens inntekt vurderes opp mot den totale lånebelastning. I likviditetsmodellen er det satt minstegrenser for levekostnader.
Tilfredsstillende sikkerhet
Vurdering av sikkerhet og krav til dokumentasjon
Beskrivelse og definisjon av tilfredsstillende sikkerhet og krav til dokumentasjon.

Lån
Et lån er det å stille et formuesgode (økonomisk verdi) midlertidig til disposisjon/rådighet for en annen.
Et lån er en avtale mellom to parter: långiveren som er den som overlater formuesgodet, og låntageren som får formuesgodet stilt til rådighet for seg. Ettersom låntageren skal levere/betale tilbake til långiveren, kan låntageren også betegnes som debitor, mens långiveren kan betegnes kreditor.

Lånebevis
En skriftlig bekreftelse til en potensiell låntaker om hvor mye han/hun kan få låne. Det er basert på en forhåndsvurdering av hvor mye en person kan få innvilget i lån av banken som har utstedt beviset.

Låneforikring
Samme som gjeldsforsikring.

Låneramme
Den summen du kan låne basert på sikkerhet i din eiendom samt betjeningsevne.

Lånetilsagn
Samme som finansiering bevis.

Lånegiver
Samme som kreditor

Lånetaker
Samme som debitor

Lån uten sikkerhet
Lån der låntaker ikke stiller sikkerhet i eiendeler som for eksempel hus, hytte eller bil som pant. Kreditt knyttet til kredittkort og andre betalingskort regnes også som forbrukslån. Forbrukslån gis av banker og finansieringsselskaper.

Løpetid
Det tidsrom en avtale skal gjelde for, særlig i forbindelse med lån. Vanlig løpetid på et boliglån er 30 år.

Medlåntaker
Medlåntaker er solidarisk ansvarlig for å betjene lånet sammen med hovedlåntaker helt til det er nedbetalt. Ordningen med medlåntaker brukes gjerne i forbindelse med boliglån som en ekstra sikkerhet for långiver. Medlåntakeren vil normalt være kjæreste, samboer eller ektefelle.

Forsinkelsesrente
Morarente, Forsinkelsesrente er en rente som påløper ved for sen betaling. Lovregulering Regler om forsinkelsesrenter står i forsinkelsesrenteloven (lov 17. desember 1976 nr. 100). Forsinkelse Forsinkelsesrenten løper fra forfallsdagen dersom denne er fastsatt i forveien

Nedbetalingstid
Nedbetalingstid er den tiden en låntaker bruker til å tilbakebetale et lån. Nedbetalingstiden avtales mellom långiver (kreditor, vanligvis banken) og låntaker (debitor, vanligvis kunden) når lånet blir tatt opp, og den blir fastsatt i lånekontrakten.

Nettoinntekt
Nettoinntekt er din bruttoinntekt fratrukket skatt.

Nominell rente
Nominell rente er renten på et lån før det er tatt hensyn til renters rente og gebyrer. Den nominelle renten er derfor lavere enn den effektive renten.

Pant
En formuesgjennstand for eksempel en bolig eller pengebeløp som stilles som sikkerhet for et lån.

Panterett
En særrett til å søke dekning for et krav (pantekravet) i ett eller flere bestemte formuesgoder (pantet). Regler i panteloven av 8. februar 1980. Pantekravet må være et pengekrav, typisk et krav på tilbakebetaling av et lån

Rammelån
Et alternativ til nedbetalingslån er rammelån. Et rammelån (også kalt boligkreditt, rammekreditt eller fleksilån) betyr at en får en låneramme basert på verdien av den pantsatte eiendommen.

Realkausjonist
En realkausjonist er en som stiller sidesikkerhet for et lån i realverdier (omsettelige verdier). Lov om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven), beskriver hva som skal opplyses før en bindende kontrakt om realkausjon inngås.

Refinansiering/ Refinansiere
Refinansiering er at en låntaker tar opp et nytt lån for å betale ned ett eller flere eksisterende lån. Ofte gjøres dette for å få bedre lånebetingelser som lavere rente og/eller en gunstigere nedbetalingstid. For eksempel kan en samle dyr kredittkortgjeld og/eller forbrukslån med høy rente og erstatte disse med et pantelån med pant i egen bolig.

Rente
Rente er en prosentvis årlig kompensasjon til långiver for å stille kapital til disposisjon.

Rentefradrag
Rentefradraget er ubegrenset, dvs. at renter av all gjeld kan trekkes fra på selvangivelsen, også renter på lån til forbruksformål og avbetalingslån, dessuten provisjoner og gebyrer i denne forbindelse.

Rentemargin
Forskjellen mellom utlåns- og innlånsrente, dvs. hva en finansinstitusjon tar for å låne ut penger og hva den selv må betale sine innskytere. Rentemarginen gir uttrykk for en bruttofortjeneste.

Sikkerhet i bolig
Sikkerhet for lånet som stilles i eiendom.

Terminbeløp
Terminbeløp er beløpet en låntaker må betale til långiver hver betalingstermin, og består av rente, avdrag og termingebyrer.

Termingebyr
Termingebyrets størrelse kan variere fra 0–70 kroner, og det er derfor viktig å inkludere disse kostnadene når en sammenligner lånetilbud fra ulike tilbydere.